МЕНЮ
Количка

Гаранционни условия

I. Клима Гарант, Ви дава гаранция за качество на закупените климатици и стоки съгласно ЗЗП и всички задължителни стандарти, както следва:

1. Гаранционният период на климатиците и другите стоки в сайта е от една до пет години в зависимост от марката и модела. Гаранционният срок на всеки продукт започва да тече от момента на изпращане на пратката. Гаранцията на всички стоки в сайта закупени от юридически и физически лица е от 12 до 60 месеца освен ако не е уточнено друго.

2. За да е валидна гаранцията, монтажът, въвеждането в експлоатация, както и последващото техническо обслужване /профилактики и ремонти/ е задължително да се извършват от правоспособни специалисти.

2.1. Гаранцията е валидна дори и монтажа ако не е извършен от нас, но при спазване на инструкциите от нас и производителя за монтаж.

3. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на фактура (касова бележка) и гаранционна карта от страна на клиента. Внимание: На загубена или повредена гаранционна карта дубликат не се издава.

3.1. Гаранцията е валидна само на територията на Република България;

3.2. Гаранцията е валидна само за фабрични дефекти причинени по вина на производителя и при нормална експлоатация;

3.3. Гаранционният срок се постига при извършване на ежегодна профилактика на уреда от оторизиран сервиз или монтажен център;

3.4. Профилактика може да бъде направена според условията на работа на уреда, но не по-късно от 1 година от датата на монтаж;

3.5. Гаранцията е валидна при спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация описани в придружаващата я документация на всеки един климатик, термопомпа, мулти сплит система, професионален климатик и други системи купени от сайта.

4. Провеждането на гаранционно техническо обслужване /профилактика/, което не е предмет на безплатно гаранционно обслужване , се налага поради евентуално запушване на вътрешния топлообменник от прах и мръсотия, което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатика не може да се установи при какви условия е работил климатикът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при последвала повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена ценоразпис, включително и транспортните разходи ако такива се дължат. Профилактиката се заявява от клиента до пет дни преди изтичане на годината на посочените телефони.

5. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процес на правилна експлоатация , съгласно инструкцията за употреба на съответния модел през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.

6. Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касова бележка) и гаранционна карта.

II. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато е правен опит за отстраняване на повреда от неупълномощено лице.

2. Когато повредата е вследствие на механична намеса, небрежно отношение или неправилна експлоатация от страна на клиента или трети лица.

3. Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от застрахователната компания на клиента.

4. Когато климатика е снета марката или логото на фирмата без нейно съгласие.

III. Безплатното гаранционно обслужване отпада в следните случаи:

1. При изразено желание клиентът да закупи климатик с по-малка от необходимата мощност, препоръчана му от съответния специалист. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото или марката на климатика , за да не се компрометира. В този случай гаранционна карта не се издава.

2. Когато някое от телата на климатика по изрично настояване на клиента се монтира на място, неотговарящо на инструкцията за монтаж или в последствие мястото бъде видоизменено /например – външното тяло бъде монтирано в тераса, която в последствие бъде остъклена/.

IV. На гаранционно обслужване не подлежат консумативи на климатичната система: гумени, каучукови, пластмасови изделия и други бързо износващи се елементи и всички отделящи се от основния корпус на уреда части, включително дистанционно управление.

V. Клиентът е длъжен да осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатизатора в рамките на работното време. Ако оборудването е инсталирано на трудно достъпно място и не е съобразено с подходящите условия за безопасност, разходите които е възможно да се появят за използването на монтажно скеле, автовишка или дейност, която е необходимо да се извърши предварително, за да се продължат ремонтните работи по уреда, ще се поемат изключително от купувача.

VI. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на климатика в сервиз , продавачът /сервизът/ не е длъжен да осигурява оборотен климатик . Подменените части преминават в собственост на сервизната организация.

VII. Повредата на климатика в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нов. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти , които да налагат замяната на стоката с нова.

VIII. Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на гаранционни части, като максималният срок е 30 /тридесет/ работни дни. Рекламации за неокомплектованост и видими външни дефекти на стоката се признават само по време на покупката, респективно по време на монтажните дейности. За да работи максимално ефективно и за да постигне ниски консумации на електричество, когато температурите паднат под 0 ° C, климатикът не трябва да се изключва от електрическата мрежа.

IX. Клима Гарант не поема отговорност за възможни преки или косвени повреди или травми, причинени на хора или обекти, нито за каквато и да е повреда на други уреди или загуби в следствие на правилната или неправилната работа на уреда. (пример: теч на конденз) 

X. Важно за клиента: При всяко повикване на сервизен екип за отстраняване на повреди и не е установена такава, която да нарушава работните параметри на климатичната система, клиентът е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти в размер на 40.00 лв.

XI. Още случай в които безплатното гаранционно обслужване отпада са ако потребителя на климатика, мулти сплит системата, термопомпа, професионален климатик и други продукти закупени от сайта за климатици и губи правата си по предоставената Търговска гаранция в следните случаи:

  • В случай на изгубен документ (касова бележка или фактура) за покупка;
  • Изгубена или деформирана гаранционна карта;
  • При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен център;
  • Повреди, причинени от неправилна експлоатация;
  • Нарушаване на физическата цялост на продукта;
  • Химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
  • Гаранцията не покрива щети, причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия. Не покрива дефекти, причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация или небрежно отношение към закупените стоки от нас.
  • И други изисквания описани в гаранционната карта на закупения от нас продукт.